…᫨ ã ‚ á ¯®ï¢ïâáï ¢®¯à®áë ¨«¨ ª®¬¥­â à¨¨ ª ­ è¨¬ ¯à®¤ãªâ ¬,o¡à â¨â¥áì ¯®¦ «ã©áâ  ª ­¨¦¥ 㪠§ ­­ë¬ á®âà㤭¨ª ¬.

Geschaftsfuhrung

Dipl-Ing (F.H.)Valentin Freitag sen.

Tel: + 49 (0)781/ 9905032
Fax: + 49 (0)781/ 9682539
Mobil: + 49 (0)177/ 8352245

Skype: vf1952
E-Mail: valentinfreitag@himmelsbuero.de

 

Valentin Freitag jun.

Tel: + 49 (0)781/ 9682531
Fax: + 49 (0)781/ 9682539
Mobil: + 49 (0)177/ 7108106

Skype: valentinfreitag
E-Mail: freitag@himmelsbuero.de

 

Copyright © 2001-2016 by VF Import-Export

english
russian
Deutsch